Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.

Projekty združenia

Jedným z nástrojov na zefektívnenie vzájomnej medzinárodnej spolupráce sú finančné prostriedky ktoré ma Slovensko možnosť získať z národných a európskych zdrojov prostredníctvom grantových schém. Vďaka týmto zdrojom sa Košice IT Valley snaží prinášať pre členov nové zaujímavé témy v oblastiach inovácií, vzdelávania, IKT, zamestnanosti, biznisu a pod. Projekty sú aj významným prostriedkom na vytváranie efektívnych medzinárodných partnerstiev a na vytváranie spolupráce medzi rôznymi subjektami súkromného, verejného a štátneho sektora. Podporujú dynamické prostredie a transfer poznatkov pre neustále zlepšovanie kompetencií a zručností pre novovznikajúce trhové trendy.

Košice IT Valley sa počas svojej existencie zapojilo do riešenia národných a medzinárodných projektov v rôznych oblastiach, či už ako koordinátor alebo partner projektu. V súčasnosti implementuje tieto projekty:

Prebiehajúce projekty

CHAIN REACTIONS

 • Názov projektu: Driving smart industrial growth through value chain innovation
 • Akronym: CHAIN REACTIONS
 • Program: Interreg Stredná Európa
 • Trvanie projektu: 04/2019 – 03/2022

Link: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CHAIN-REACTIONS.html

Projekt má za cieľ zvýšiť inovačnú kapacitu malých a stredných podnikov. Cieľom je, aby boli podniky schopné absorbovať nové poznatky a pretaviť ich do konkurenčnej výhody, ktorá následne pozitívnym spôsobom ovplyvní aj ich ekonomické výsledky. Rovnako im to umožní začleniť sa do nadnárodných hodnotových reťazcov. Projektom sa navrhnú praktické nástroje na meranie inovačného potenciálu a kapacity a vytvoria sa tzv. „inovačné a rastové aliancie“ pozostávajúce zo zástupcov znalostného trojuholníka, ktoré budú svojimi kapacitami a odbornými znalosťami podporovať inovácie hodnotových reťazcov. Rovnako sa v rámci projektu zanalyzujú hodnotové reťazce v rámci uvedených sektorov.

Do projektu je zapojených 11 partnerov z 8 krajín strednej Európy a 3 asociovaní partneri.

CYBER – Regional policies for competitive cybersecurity SMEs Interreg Europe (2018-2023)

Projekt prináša pohľad na súčasný stav malých a stredných podnikov v oblasti kyber bezpečnosti a jeho cieľom je priniesť zlepšenia a úpravy v metódach a politike v tejto oblasti. Projekt ma dve fázy a podieľa sa na ňom 9 partnerov z 7 krajín Európy.  Vedúcim partnerom je BDI z Francúzska (https://www.bdi.fr/fr/accueil/) , na projekte sa ďalej zúčastňujú zástupcovia regionálnych samosprávnych celkov zo Španielska, Talianska a Francúzska, Obchodná a priemyselná komora Slovinska, združenie Digital Wallonia z Belgicka, zástupcovia Úradu informačných systémov z Estónska a Slovensko zastupuje združenie Košice IT Valley. Podrobné informácie o projekte môžete nájsť v linku APPLICATION FORM Viac informácií o tomto projekte na stránke https://www.interregeurope.eu/cyber/.

SUBSIDY CONTRACT

PARTNERSHIP AGREEMENT

APPLICATION FORM

ACTION PLAN

KOŠICE 2.0

O projekte

Projekt Košice 2.0 je realizovaný vďaka iniciatíve Európskej komisie Mestské inovačné opatrenia (UIA). Cieľom je podporiť inovatívne a experimentálne projekty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest v takom rozsahu, v akom by ich mestá za bežných okolností neboli schopné financovať. Košice sa stali vôbec prvým mestom na Slovensku, ktoré vo výzve uspelo.

Výzvy

Pre projekt Košice 2.0 vyplývajú tri navzájom súvisiace výzvy:

 • Plné využitie potenciálu, ktorý ponúka medzisektorová spolupráca kreatívneho priemyslu a IT.
 • Ekonomická transformácia z priemyselného mesta na digitálne a kreatívne mesto.
 • Riešenie problému nízkej občianskej angažovanosti a dôvery vo verejné inštitúcie.

Zámer a ciele projektu

 • zvýšenie kvality života v meste, prostredníctvom zlepšovania a rozvoja mestských služieb,
 • zvýšenie občianskej angažovanosti v kultúrnych, spoločenských a ekonomických aktivitách,
 • rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu a vzdelávania pre vznik nových pracovných miest

Cieľom projektu Košice 2.0 je vytvorenie kreatívneho ekosystému, v ktorom budú jednotlivé zainteresované skupiny (samospráva, obyvateľstvo, podnikateľská sféra) koexistovať, spolupracovať a robiť kvalifikované rozhodnutia v záujme zvyšovania kvality života v meste.

Ukončené projekty

BizMOOC  („Knowledge Alliance to enable a European-wide exploitation of the potential of MOOCs for the world of business“) 01/2016 – 12/2018, Erasmus+

sa zaoberá výzvou pre Európu umožniť spoločnostiam, pracovnej sile a vysokým školám  zvýšiť svoju činnosť a využiť potenciál MOOC – otvorené online kurzy určené širokej verejnosti. Zameriava sa na školenia pracovnej sily a vysokých škôl a získavanie kľúčových kompetencií pre trh práce prostredníctvom uplatňovania nových metodík pre on-line výučbu a vzdelávanie. Tento cieľ sa dosiahne vytvorením spoločných štandardov & rámcov v MOOC prostredníctvom integrácie skúseností z vysokého školstva a obchodného sveta.

Kľúčové aspekty projektu:

 • 11 plnohodnotných partnerov, 3 pridružení partneri, 11 krajín z vysokých škôl a priemyslu (veľké firmy a malé a stredné podniky), mimovládne organizácie, siete, klaster
 • zriadenie spoločnej MOOC „súboru vedomostí“
 • identifikácia potrieb, medzier a dôvodov pre podniky, pracovnú silu a vysoké školy na zvýšenie ich MOOC činnosti
 • zriadenie usmernení, odporúčaní & dobrej praxe v interaktívnej a voľne prístupnej MOOC knihe
 • vytvorenie, vykonávanie a vyhodnocovanie otvorených vzdelávacích zdrojov vo forme 3 pilotných MOOCov so zameraním na celoživotné vzdelávanie a kľúčové kompetencie podnikania „Učiť sa učiť (prostredníctvom MOOCov)“, „Iniciatívnosť (podnikanie verzus iniciatíva v podnikaní)“ a „inovácie, kreativita & riešenie problémov“ a testovanie rôznych metód & didaktických prístupov
 • šírenie, vytváranie sietí, budovanie komunity a podujatia.

BizMOOC je prospešný pre firmy, vysoké školy, učiteľov, žiakov & tvorcov politík vďaka hlavným výsledkom MOOC BOOK (obchodné a kvalitatívne modely, metódy a nástroje, stratégie práv duševného vlastníctva, certifikácie, kompetenčne založené vzdelanie, atď.), Pilot MOOCs, BizMOOC komunita a podujatia. 

EXCITE („Entrepreneurs eXchange for Innovations in Europe“) 02/2015 – 12/2016

Erasmus pre mladých podnikateľov je cezhraničný výmenný program, ktorý dáva novým alebo nádejným podnikateľom príležitosť naučiť sa niečo od skúsených podnikateľov z iných zúčastnených krajín, ktorí prevádzkujú malé podniky. Výmena skúseností sa uskutočňuje počas pobytu u skúseného podnikateľa, ktorý pomáha novému podnikateľovi nadobudnúť schopnosti, potrebné na prevádzkovanie malej firmy. Hostiteľ profituje z novej perspektívy svojho podnikania a dostáva príležitosti pre spoluprácu so zahraničnými partnermi, alebo má možnosť dozvedieť sa niečo o nových trhoch. Pobyt je čiastočne financovaný Európskou úniou. Pre viac informácií oficiálna web stránka programu.

 

LEGEND (2013 – 2015, Leonardo da Vinci)

„Leverage knowledge for sustainable innovation and growth“ (LEGEND) bol zameraný na zvýšenie využívania vedomostí medzi slovenskými MSP, čím sa zvýši aj ich udržateľný rast a zameranie na inovácie. Projekt sa zameriaval na transfer metodológie v oblasti intelektuálneho kapitálu pre malé a stredné podniky a ich partnerov.

LEGEND
(Leonardo da Vinci)

MAP-IT
(2013, dotácia MH SR)

MAP-IT (2013, dotácia MH SR)

Mapovanie fungovania Košice IT Valley ako základ pre dlhodobý strategický rozvoj združenia. Cieľom projektu bolo prispieť k strategickému rozvoju klastra Košice IT Valley prostredníctvom zmapovania existujúcich sietí a spoluprác so zámerom zvýšiť jeho konkurencieschopnosť v národnom aj medzinárodnom meradle. Zmapovanie fungovania klastra umožnilo spoznať stav prepojenia jeho členov, identifikovať mieru intenzity spolupráce medzi nimi, bariéry rastu ako aj možnosti ďalšieho rozvoja. Sieťová mapa zároveň poskytla obraz o partnerstvách a väzbách horizontálnej a vertikálnej povahy, mäkkých a tvrdých sieťach fungujúcich medzi členmi klastra. Sieťová mapa slúži v prvom rade pre potreby Košice IT Valley s cieľom vytvorenia dlhodobej stratégie, ale môže mať aj širšie využitie na regionálnej alebo národnej úrovni.

IT Valley 2012+ (2012, dotácia MŠVVaŠ SR)

Hlavnou úlohou projektu bola tvorba komunikačnej platformy pre zainteresovaných aktérov (IT klaster v regióne východného Slovenska, orgány verejnej správy, inštitúcie výskumu a vývoja, univerzity a v neposlednom rade aj stredné školy zamerané na vzdelávanie v oblasti IKT), ktorá by poskytla priestor pre zdieľanie vízií s dôrazom na inovácie a následne generovala priestor pre kolaboratívne aktivity a napĺňanie potrieb jednotlivých aktérov.

IT Valley 2012+
(2012, dotácia MŠVVaŠ SR)