Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.

O nás

Víziou klastra Košice IT Valley je vytvárať regionálne partnerstvá IT spoločností, vzdelávacích inštitúcií a regionálnych samospráv. Tieto prispejú k rozšíreniu a skvalitneniu vzdelávacích programov, vytvoreniu širokého portfólia pracovných príležitostí pre kvalifikovanú pracovnú silu. Ďalej má klaster záujem na vypracovaní jednotnej stratégie na dosiahnutie prosperity regiónu východného Slovenska, zabezpečujúc tak postupné zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov.

Poslaním klastra Košice IT Valley je vytváranie podnikateľsky priaznivého prostredia podporujúceho všetky formy spolupráce a inovácií v rámci regiónu východného Slovenska, podporujúc udržateľnosť a konkurencieschopnosť IT spoločností celosvetovo. Taktiež sa v rámci spolupráce jednotlivých subjektov zameriavame na vytváranie a prinášanie pracovných pozícií s vyššou pridanou hodnotou do regiónu. V súvislosti s tým je našim poslaním podporiť ponuku vzdelávacích programov potrebných pre tieto pracovné pozície a motivovať mládež na štúdium a prácu v IT a robotike. Ako dôležité vnímame vypracovanie a implementáciu stratégie znalostnej ekonomiky a informačnej spoločnosti, využívajúc koncept „učiacich sa regiónov“ a implementáciu digitálnych ekosystémov.

Hlavným cieľom klastra Košice IT Valley je vytvárať podmienky pre rozvoj IT priemyslu a zlepšovať tak kvalitu života na východnom Slovensku.

Naše aktivity sú zamerané na oblasti:

  • Vzdelávanie
  • Inovácie
  • Spolupráca

Počas rokov pôsobenia klastra zameranie vzdelávanie zostáva prioritou, no rozsah klastra samotného narástol natoľko, že inovácie, veda a výskum a podpora spolupráce v klastri či podpora investícii sa stali neoddeliteľnou súčasťou klastra.