Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.

Dôležitosť digitálnych zručností na trhu práce

Na dnešnom trhu práce je viditeľný dopyt po digitálnych zručnostiach. Nesúvisí to len s IT sektorom, predsa digitalizácia je už bádateľná všade okolo nás. Objednávanie si jedla cez aplikáciu, rezervácia termínu u lekára, dištančné vyučovanie, online nákupy, využívanie smart zariadení, atď.  Aj Vy ste sa práve zamysleli nad tým, že žijeme v dobe tzv. „digitálnej revolúcie“?

Európska komisia zverejnila záverečnú správu štúdie ICT for Work: Digital Skills in the Workplace, o vplyve informačných a komunikačných technológií (IKT) na transformáciu pracovných miest a požadovaných zručností. Výsledky potvrdzujú, že digitálne technológie sa využívajú už na všetkých pracovných pozíciách naprieč sektormi, a to aj v odvetviach, ktoré s digitalizáciou obyčajne nesúvisia, napr. poľnohospodárstvo, zdravotníctvo a stavebníctvo. Ako základné digitálne zručnosti Európska komisia definovala schopnosť komunikovať prostredníctvom e-mailu alebo sociálnych médií, vytvárať a upravovať digitálne dokumenty a vyhľadávať informácie alebo chrániť osobné informácie online.

Tu je niekoľko zistení, ktoré vychádzajú zo spomínanej štúdie ICT for work: Digital Skills in the Workplace :

  • Digitálne technológie sa na pracoviskách v Európskej únii široko využívajú. 93% európskych pracovísk používa stolové počítače, 94% využíva širokopásmové technológie na prístup na internet, 75% používa prenosné počítače a 63% iné prenosné zariadenia. 22% využíva intranetovú platformu, 8% automatizované stroje alebo nástroje alebo 5% programovateľných robotov.
  • 98% pracovísk vyžaduje manažérov a 90% odborníkov (napr. inžinieri, lekári a zdravotné sestry, učitelia, vývojári softvéru, apod.), ktorí by mali mať aspoň základné digitálne zručnosti. 80% pracovísk vyžaduje základné digitálne zručnosti pre pracovníkov predaja. Pracoviská tiež často vyžadujú základné digitálne zručnosti pre pracovníkov v stavebníctve (50% pracovísk), obsluhu strojov (34%) a dokonca aj zamestnancov v základných povolaniach (27%). Stále však existujú pracoviská, ktoré nepovažujú digitálne zručnosti za dôležité pre niektoré povolania (napr. remeselníci, čašníci a kuchári).

Používanie IKT sa za posledných päť rokov na viac ako 90% pracovísk významne zvýšilo.

  • 38% pracovísk uvádza, že nedostatok digitálnych zručností má vplyv na ich výkon. Hlavnými negatívnymi dopadmi sú strata produktivity (46%) a pokles počtu zákazníkov (43%).
  • až 88% pracovísk nepodniklo žiadne kroky na riešenie nedostatku digitálnych zručností svojich zamestnancov. Školenie je najbežnejšou podniknutou činnosťou, ale pravdepodobne vysoké náklady sú hlavnou prekážkou, s ktorou sa pracoviská stretávajú pri podnikaní krokov na riešenie nedostatkov digitálnych zručností.

Štúdia obsahuje aj niekoľko odporúčaní, ktoré boli formulované po konzultácii s odborníkmi a zainteresovanými stranami:

  • Zvyšovať povedomie o digitálnych technológiách a potrebe digitálnych zručností na podporu a zlepšenie výkonnosti podniku, produktivity a vnútornej organizácie a o potrebe digitálnych zručností v súvislosti s novými digitálnymi technológiami.
  • Podporovať prístup k digitálnym technológiám, najmä pre mikropodniky a malé podniky.
  • Rozšíriť dostupnosť digitálnych zručností prostredníctvom systému vzdelávania a odbornej prípravy.
  • Budovať partnerstvá viacerých zainteresovaných strán a dohodnúť sa na stratégii digitálnych zručností.
  • Zahrnúť digitálne zručnosti do širšej stratégie zručností, v ktorej sú zahrnuté ďalšie prierezové zručnosti dôležité pre zamestnávateľov, ako sú mäkké zručnosti a komunikačné schopnosti.
  • Poskytnúť prístup k financovaniu digitálnych technológií a rozvoja digitálnych zručností.

Zvyšujme teda povedomie o digitálnych zručnostiach, navzájom sa podporujme a využime digitalizáciu na zvýšenie produktivity našej práce.

Autor
Patrícia Olšavská
e-mail

Mohlo by Vás zaujímať