Členská zóna |
sk
en

Bakalárske a diplomové práce

Ako IT klaster pôsobiaci v regióne východného Slovenska, ale aj ako jeden z najaktívnejších klastrov na Slovensku, sme často predmetom záujmu záverečných prác. Kontaktujú nás študenti zo Slovenska i zahraničia, aby mohli použiť klaster a jeho aktivity ako predmet svojej bakalárskej, diplomovej, ale aj doktorantskej práce. Sme otvorení takýmto aktivitám a v rámci našich možností a schopností radi poskytneme informácie, resp. dáme Vám príležitosť ich získať. Náš čas je však obmedzený a nie všetky informácie majú verejný charakter. Prosíme, berte na to ohľad.

Doteraz sme sa zapojili do týchto prác:

2017

Zuzana Jurková, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

„Faktory úspechov klastra Silicon Valley a možnosti transferu a využitia jeho úspešných praktík na Slovensku“

Táto diplomová práca sa zaoberá klastrom Silicon Valley a najmä možnosťami využitia jeho úspešných praktík na Slovensku. Prvá kapitola sa venuje teoretickým poznatkom, výkonnosti klastrov a znakom úspešných klastrov. Analytická časť je výlučne zameraná na klaster Silicon Valley a podrobne popisuje jeho minulosť, súčasnosť a predovšetkým jeho hlavné faktory úspechu. Ďalšie kapitoly sú venované kvalitatívnemu výskumu – rozhovory s predstaviteľmi slovenských klastrov na základe ktorých sa v závere diplomovej práce pokúsim zhodnotiť možnosti transferu a využitia časti jeho úspešných praktík v podmienkach Slovenskej republiky.


2015

Lea Macková, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Financovanie klastrov v európskych krajinách a potenciálne možnosti zvýšenia ich podpory na Slovensku

Táto práca je zameraná na financovanie klastrov v európskych krajinách a na potenciálne možnosti zvýšenia ich podpory na Slovensku. V prvej časti bude prehľad teoretických poznatkov o možnostiach financovania klastrov. Druhá časť sa bude venovať analýze súčasného stavu existujúcich úspešných klastrov na  Slovensku aj v zahraničí. Tretia časť bude pozostávať z primárneho kvalitatívneho (pravdepodobne aj kvantitatívneho) výskumu financovania klastrov v európskych krajinách. Súčasťou bude aj návrh pravidiel financovania klastrovej politiky, ktoré by bolo možné uplatniť v podmienkach SR.

– účasť Košice IT Valley na dotazníkovom prieskume


Denisa Pásztorová, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

„Úroveň financovania klastrov v rámci krajín V4“

Práca sa zaoberá vysvetlením problematiky klastrov a internetovej ekonomiky z teoretického hľadiska a snaží sa poukázať na potenciálny prínos klastrov a IKT odvetvia pre ekonomiku Slovenska. Keďže Slovensko ako malá krajina bude vždy odkázaná, okrem toho svojho, aj na iné trhy v snahe o export služieb a tovarov predstavuje internet výnimočnú príležitosť ako zlepšiť výkon ekonomiky a tým celkovú životnú úroveň, udržať si a zlepšiť konkurencieschopnosť, zvýšiť atraktivitu Slovenska pre zahraničných investorov, zvýšiť povedomie o Slovensku, zvýšiť zamestnanosť a mnoho ďalších výhod, ktoré nám pomôžu stať sa výraznou krajinou vo svete.

– účasť Košice IT Valley na dotazníkovom prieskume


2014

Matej Lukáč, Newton College, Česká republika

„Rozvoj internetovej ekonomiky na Slovensku prostredníctvom / pomocou strategických aliancií – klastrov“

– účasť Košice IT Valley na riadenom interview


Miroslava Sidorová, Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko

„Možnosti rozvoja klastrov a ich vplyv na rozvoj regiónov v podmienkach SR“

Diplomová práca vymedzuje teoretické pojmy zo skúmanej problematiky a zaoberá sa analýzou súčasného stavu podmienok pre vytváranie klastrov v SR a v zahraničí. Súčasťou  výskumu realizovaného v diplomovej práci bude vykonanie prieskumu podpory vytvárania a rozvoja klastrov. Cieľom práce je posúdenie vplyvu klastrov na rozvoj regiónov a návrh opatrení vedúcich k zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónov.

– účasť Košice IT Valley na dotazníkovom prieskume


Andrea Oláhová, Slovensko

„Partnerstvo medzi subjektmi ako konkurenčná výhoda vo vybranom území“ sa zaoberá partnerstvom medzi subjektmi v území, ktoré zároveň predstavuje konkurenčnú výhodu. Práca je zameraná na skúmanie partnerstva a jeho prínosu pre vybrané územie v podobe konkurenčnej výhody v porovnaní s inými územiami s cieľom navrhnúť možnosti jeho ďalšieho rozvoj.

– účasť Košice IT Valley na dotazníkovom prieskume


Helena Rusnáková, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

„Verejno-súkromné partnerstvá na lokálnej úrovni“ sa venujú formám a modelom verejno-súkromných partnerstiev, rizikám, ktoré môžu vzniknúť pri týchto partnerstvách, procesu vzniku a realizácie partnerstiev, formám financovania.
– účasť Košice IT Valley na riadenom interview