Členská zóna |
sk
en

Riadiace orgány

Najvyšším riadiacim orgánom klastra Košice IT Valley je jeho Valné zhromaždenie. Ďalšie orgány sú ním tvorené, resp. volené.

Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom klastra a riadi jeho činnosť.

Správna rada je výkonným orgánom, ktorý usmerňuje a riadi činnosť združenia.

Dozorná rada je kontrolný orgán, ktorý dohliada na činnosť združenia.

Manažment Košice IT Valley

Miriama Hučková

Výkonný riaditeľ a štatutár združenia

Dozorná rada Košice IT Valley

Norbert Skákala

Člen dozornej rady Košice IT Valley

Martin Džbor

Člen Dozornej rady Košice IT Valley

Martin Seman

Člen Dozornej rady Košice IT Valley

Jozef Vojtko

Člen Dozornej rady Košice IT Valley

Správna rada Košice IT Valley

Juraj Girman

Predseda Správnej rady Košice IT Valley

Olaf Baumann

Člen Správnej rady Košice IT Valley

Julianna Orbán Máté

Členka Správnej rady Košice IT Valley

Ivan Hruška

Člen Správnej rady Košice IT Valley

Michal Hladký

Člen Správnej rady Košice IT Valley

František Jakab

Člen Správnej rady Košice IT Valley

Ladislav Lörinc

Člen Správnej rady Košice IT Valley

Slavomír Kožár

Člen Správnej rady Košice IT Valley

Jaroslav Porubän

Člen Správnej rady Košice IT Valley

Gabriel Semanišin

Člen Správnej rady Košice IT Valley

Peter Šoltés

Člen Správnej rady Košice IT Valley

Valné zhromaždenie Košice IT Valley