Členská zóna |
sk
en

Projekty združenia

Jedným z nástrojov na zefektívnenie vzájomnej medzinárodnej spolupráce sú finančné prostriedky ktoré ma Slovensko možnosť získať z národných a európskych zdrojov prostredníctvom grantových schém. Vďaka týmto zdrojom sa Košice IT Valley snaží prinášať pre členov nové zaujímavé témy v oblastiach inovácií, vzdelávania, IKT, zamestnanosti, biznisu a pod. Projekty sú aj významným prostriedkom na vytváranie efektívnych medzinárodných partnerstiev a na vytváranie spolupráce medzi rôznymi subjektami súkromného, verejného a štátneho sektora. Podporujú dynamické prostredie a transfer poznatkov pre neustále zlepšovanie kompetencií a zručností pre novovznikajúce trhové trendy.

Košice IT Valley sa počas svojej existencie zapojilo do riešenia národných a medzinárodných projektov v rôznych oblastiach, či už ako koordinátor alebo partner projektu. V súčasnosti implementuje tieto projekty:

Projekt Intereg Slovenská republika – Maďarsko: SKHU LEGO EDUCATION

screenshot-2019-08-27-at-20-23-45

Projekt CHAIN REACTIONS – Driving smart industrial growth through value chain innovation (2019-2022)

Názov projektu: Driving smart industrial growth through value chain innovationCHAIN-REACTIONS-RGB
Akronym: CHAIN REACTIONS
Program: Interreg Stredná Európa
Trvanie projektu: 04/2019 – 03/2022
Celkový rozpočet: 2 090 597,00 EUR
Rozpočet BEC: 153 725,00 EUR
Koordinátor: Pannon Business Network (HU)

CHAIN REACTIONS sa venuje výzvam v industriálnych regiónoch, kde je potenciál pre zvýšenie konkurencie schopnosti a obchodnej hodnoty zvyšovaním vzdelanosti v oblasti inovácií. Malé a stredné podniky potrebujú pomoc s prekonaním nedostatočnej spôsobilosti v tejto oblasti a v integrácií do nadnárodných hodnotových reťazcov. Projekt má za úlohu posilniť regionálne ekosystémy pomocou znalostí a nástrojov a pomôcť firmám prekonať tieto bariéry a vytvoriť udržateľný rast skrz inovácie v hodnotových reťazcoch.

Na tomto projekte sa podieľa 11 partnerov z Nemecka, Maďarska, Českej republiky, Slovinska, Slovenska, Poľska a Chorvátska.

Viac informácií o projekte a jeho priebehu nájdete na https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CHAIN-REACTIONS.html

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach:

 

Projekt je podporený z programu Interreg STREDNÁ EURÓPA financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Projekt CYBER – Regional policies for competitive cybersecurity SMEs Interreg Europe (2018-2023)

cyber_eu_flag

Projekt prináša pohľad na súčasný stav malých a stredných podnikov v oblasti kyber bezpečnosti a jeho cieľom je priniesť zlepšenia a úpravy v metódach a politike v tejto oblasti. Projekt ma dve fázy a podieľa sa na ňom 9 partnerov z 7 krajín Európy.  Vedúcim partnerom je BDI z Francúzska (https://www.bdi.fr/fr/accueil/) , na projekte sa ďalej zúčastňujú zástupcovia regionálnych samosprávnych celkov zo Španielska, Talianska a Francúzska, Obchodná a priemyselná komora Slovinska, združenie Digital Wallonia z Belgicka, zástupcovia Úradu informačných systémov z Estónska a Slovensko zastupuje združenie Košice IT Valley. Podrobné informácie o projekte môžete nájsť v linku APPLICATION FORM Viac informácií o tomto projekte na stránke https://www.interregeurope.eu/cyber/.

SUBSIDY CONTRACT

PARTNERSHIP AGREEMENT

APPLICATION FORM

 

Ukončené projekty Košice IT Valley:

Projekt BizMOOC  („Knowledge Alliance to enable a European-wide exploitation of the potential of MOOCs for the world of business“) 01/2016 – 12/2018, Erasmus+

skuskasa zaoberá výzvou pre Európu umožniť spoločnostiam, pracovnej sile a vysokým školám  zvýšiť svoju činnosť a využiť potenciál MOOC – otvorené online kurzy určené širokej verejnosti. Zameriava sa na školenia pracovnej sily a vysokých škôl a získavanie kľúčových kompetencií pre trh práce prostredníctvom uplatňovania nových metodík pre on-line výučbu a vzdelávanie. Tento cieľ sa dosiahne vytvorením spoločných štandardov & rámcov v MOOC prostredníctvom integrácie skúseností z vysokého školstva a obchodného sveta.

Kľúčové aspekty projektu:

  • 11 plnohodnotných partnerov, 3 pridružení partneri, 11 krajín z vysokých škôl a priemyslu (veľké firmy a malé a stredné podniky), mimovládne organizácie, siete, klaster
  • zriadenie spoločnej MOOC „súboru vedomostí“
  • identifikácia potrieb, medzier a dôvodov pre podniky, pracovnú silu a vysoké školy na zvýšenie ich MOOC činnosti
  • zriadenie usmernení, odporúčaní & dobrej praxe v interaktívnej a voľne prístupnej MOOC knihe
  • vytvorenie, vykonávanie a vyhodnocovanie otvorených vzdelávacích zdrojov vo forme 3 pilotných MOOCov so zameraním na celoživotné vzdelávanie a kľúčové kompetencie podnikania „Učiť sa učiť (prostredníctvom MOOCov)“, „Iniciatívnosť (podnikanie verzus iniciatíva v podnikaní)“ a „inovácie, kreativita & riešenie problémov“ a testovanie rôznych metód & didaktických prístupov
  • šírenie, vytváranie sietí, budovanie komunity a podujatia.

BizMOOC je prospešný pre firmy, vysoké školy, učiteľov, žiakov & tvorcov politík vďaka hlavným výsledkom MOOC BOOK (obchodné a kvalitatívne modely, metódy a nástroje, stratégie práv duševného vlastníctva, certifikácie, kompetenčne založené vzdelanie, atď.), Pilot MOOCs, BizMOOC komunita a podujatia. Print

Projekt EXCITE („Entrepreneurs eXchange for Innovations in Europe“) 02/2015 – 12/2016

Erasmus pre mladých podnikateľov je cezhraničný výmenný program, ktorý dáva novým alebo nádejným podnikateľom príležitosť naučiť sa niečo od skúsených podnikateľov z iných zúčastnených krajín, ktorí prevádzkujú malé podniky. Výmena skúseností sa uskutočňuje počas pobytu u skúseného podnikateľa, ktorý pomáha novému podnikateľovi nadobudnúť schopnosti, potrebné na prevádzkovanie malej firmy. Hostiteľ profituje z novej perspektívy svojho podnikania a dostáva príležitosti pre spoluprácu so zahraničnými partnermi, alebo má možnosť dozvedieť sa niečo o nových trhoch. Pobyt je čiastočne financovaný Európskou úniou. Pre viac informácií oficiálna web stránka programu.erasmus-entrepreneurs-logo

Projekt LEGEND (2013 – 2015, Leonardo da Vinci)

„Leverage knowledge for sustainable innovation and growth“ (LEGEND) bol zameraný na zvýšenie využívania vedomostí medzi slovenskými MSP, čím sa zvýši aj ich udržateľný rast a zameranie na inovácie. Projekt sa zameriaval na transfer metodológie v oblasti intelektuálneho kapitálu pre malé a stredné podniky a ich partnerov.

Projekt MAP-IT (2013, dotácia MH SR)

Mapovanie fungovania Košice IT Valley ako základ pre dlhodobý strategický rozvoj združenia. Cieľom projektu bolo prispieť k strategickému rozvoju klastra Košice IT Valley prostredníctvom zmapovania existujúcich sietí a spoluprác so zámerom zvýšiť jeho konkurencieschopnosť v národnom aj medzinárodnom meradle. Zmapovanie fungovania klastra umožnilo spoznať stav prepojenia jeho členov, identifikovať mieru intenzity spolupráce medzi nimi, bariéry rastu ako aj možnosti ďalšieho rozvoja. Sieťová mapa zároveň poskytla obraz o partnerstvách a väzbách horizontálnej a vertikálnej povahy, mäkkých a tvrdých sieťach fungujúcich medzi členmi klastra. Sieťová mapa slúži v prvom rade pre potreby Košice IT Valley s cieľom vytvorenia dlhodobej stratégie, ale môže mať aj širšie využitie na regionálnej alebo národnej úrovni.

Projekt IT Valley 2012+ (2012, dotácia MŠVVaŠ SR)

Hlavnou úlohou projektu bola tvorba komunikačnej platformy pre zainteresovaných aktérov (IT klaster v regióne východného Slovenska, orgány verejnej správy, inštitúcie výskumu a vývoja, univerzity a v neposlednom rade aj stredné školy zamerané na vzdelávanie v oblasti IKT), ktorá by poskytla priestor pre zdieľanie vízií s dôrazom na inovácie a následne generovala priestor pre kolaboratívne aktivity a napĺňanie potrieb jednotlivých aktérov.