Typ členstva
Základný člen
Adresa
Ostrovského 1, 040 01 Košice

SOŠ Ostrovského

O našej škole nájdete prvú zmienku v roku 1960, kedy sa začala písať jej história.

Slovensko tým počas niekoľkých desaťročí jej vývoja získalo ďalšie veľké komplexne a moderne vybavené výchovno-vzdelávacie zariadenie.

Trh práce, či už domáci alebo zahraničný, si vyžaduje vzdelávanie mladých ľudí v mnohých atraktívnych študijných a učebných odboroch.

Roky existencie nás doviedli k potrebe prispôsobovať sa aktuálnym požiadavkám spoločnosti v rámci vytvárania nových príležitostí na štúdium nielen žiakov, ale i učiteľov. Preto sme zatraktívnili ponuku študijných a učebných odborov na našej škole.

Odbory:

1. študijné odbory

2561 M informačné a sieťové technológie

8283 M reklamná tvorba

3918 M technické lýceum – inteligentné sysémy

3918 M technické lýceum – realitné maklérstvo

6343 M športový manažment

2. študijné odbory s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania

2682 K mechanik počítačových sietí

3447 K grafik digitálnych médií

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

V učebných plánoch sú všeobecnovzdelávacie i odborné predmety. Vyučujú sa dva cudzie jazyky – anglický a nemecký; dobré zvládnutie práce na PC je samozrejmosťou, načo slúžia nadštandardne vybavené počítačové učebne s progresívnou vyučovacou a prezentačnou technikou.

Spoločenská sála – aula, rekonštruovaná viacúčelová telocvičňa, vlastná školská jedáleň, kde sa môžu naši študenti zdravo a chutne stravovať, školský internát s vkusne zariadenými izbami a miestnosťami pre mimoškolskú činnosť, množstvo špecializovaných odborných učební, to všetko je súčasťou veľkého komplexu strednej odbornej školy.

Každodenné povinnosti spestrujú v priebehu školského roka mnohé zábavné a súťažné akcie ako Halloween, Mikuláš, Deň sv. Valentína, Imatrikulácia, Vianočná akadémia a mnoho iných.

Éra technického a vedeckého pokroku si vyžaduje komplexne pripravených mladých ľudí pre praktický život. Naša škola sa prispôsobuje súčasným trendom a prichádza stále s novými možnosťami. Jednou z nich je aj Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie, štatút ktorého bol škole pridelený od septembra 2009.

Hodnota človeka sa nemeria len podľa jeho vedomostí, ale aj podľa jeho zručností. Na to slúži veľmi kvalitný odborný výcvik, ktorý je vykonávaný vo vlastných dielňach a vo vyšších ročníkoch vo firmách. Pre novovytvorené odbory grafik digitálnych médií a grafik tlačových médií bol zriadený nadštandardne vybavený ateliér. Garantom odborného rastu žiakov sú partneri školy T-Systems Košice, NESS Košice. Spolupráca školy so zamestnávateľskou sférou zaručuje lepšiu pripravenosť našich absolventov.

Ostrov – nie, nikoho tam nechceme poslať? Takto sa volá naše školské rádio, ktoré študentom a učiteľom spríjemňuje každú prestávku medzi vyučovacími hodinami.

Objavujte našich členov

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Biomedical Engineering, s.r.o.

https://www.biomedicalengineering.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Košice:DNES Media

https://kosicednes.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions, s.r.o.

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

ABB Solutions Slovakia, s.r.o.

https://www.abboptical.com/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/